Interview with Li Peng, a PhD student at UTB, Zlín, about his study of Czech

  1. Li, why do you study Czech? Proč se učíš česky?There’re many reasons for me to learn Czech.

1) This language is so cute and beautiful,e.g. ano and ne. I never saw any other languages are as adorable as Czech pronunciation.

2) In terms of the research of brain scientists the more languages people can handle the later brain gets aging,polyglots have the lowest rate of Alzheimer.

3) I want to be a writer to introduce the traditional Chinese culture and buddhism to Czech citizens. So I must handle Czech first.

4) I want to do business in Czech in the future and without Czech language is impossible.

5) Milan Kundera and Bohumil Hrabal are my favorite writers and I really want to read their original words and taste the original meanings of their works.

6) One of my idol is Nikola Tesla.He was a polyglot. Czech language was one of his most proficient languages and he got the university education in Czech! Somehow,I’m following his steps:)

Mám hodně důvodů pro to učit se česky.

1) Tento jazyk je tak roztomilý a krásný, např. ano a ne. Nikdy jsem neviděl žádné jiné jazyky s tak nádhernou výslovností jako je ta česká.

2) Dle výzkumů vědců, čím více jazyků ovládáme, tím později náš mozek stárne. Polygloti mají nejnižší frekvenci výskytu Alzheimera.

3) Chci být spisovatelem a představit Čechům tradiční čínskou kulturu a buddhismus. Musím tedy nejdříve zvládnout češtinu.

4) V budoucnu chci v Česku obchodovat, což je bez češtiny nemožné.

5) Mými oblíbenými spisovateli jsou Milan Kundera a Bohumil Hrabal. Chci číst jejich původní slova a vychutnat si původní významy jejich děl.

6) Jedním z mých idolů je Nikola Tesla. Byl polyglot a čeština byla jedním z jazyků, které ovládal na nejvyšší úrovni. Dokonce v Česku získal univerzitní vzdělání! Já tak nějak následuji jeho kroky 🙂

2. How long have you been studying? Jak dlouho se učíš (česky)?
Maybe less than 6 months. I stopped for a long while because of the busy academic works(food technology).

Asi necelých 6 měsíců. Měl jsem dlouhou přestávku kvůli náročním univerzitním pracím (studuji technologii potravin)

  1. Do you have a teacher? If so, what do you like about him/her? Máš učitele/učitelku? Jestli ano, co se ti na něm/ní líbí?Yes,at the beginning,UTB arranged a teacher for PhD students. He’s awesome,very wise,kind,patient,knowledgeable and enthusiastic. I like his crazy style,very inspiring.

Ano, začal jsem s učitelem, kterého pro postgraduální studenty zařídila Univerzita Tomáše Bati. Je úžasný, velmi moudrý, milý, trpělivý, erudovaný a nadšený.

4. Are Czech and Chinese similar somehow? Jsou si čeština a čínština v něčem podobné?

Yes,they are. Both of them are the most difficult language in this world(just kidding). Both of them can change the sequence of object,subject and verb freely. Both of them have the same marks on the top of the letters and both of the speakers have a quite similar sense of humor(another kidding).

Ano, jsou. Oba tyto jazyky jsou nejtěžší jazyky na světě (jen vtip 🙂 ). Oba dva mohou volně měnit postavení předmětu, podmětu a slovesa. Oba mají stejné znaky nad písmeny a ti, co mluví jak česky, tak čínsky, mají celkem podobný smysl pro humor (opět vtip:))

5. What helps you most with learning Czech? Co ti nejvíc pomáhá při studiu češtiny?

Money(not joking).

Peníze (to není vtip).

6. Textbook or real life?  Učebnice nebo reálný život? 🙂

Textbooks,exercise books,Czech websites,bilingual novels,smart devices(phone,tablet and laptop),real life communication and any thing good for learning Czech,I’ll get them all.(Kinda an answer of question 5 as well)

Učebnice, sešity, české webové stránky, dvojjazyčné romány, chytrá zařízení (telefon, tablet, notebook), reálná komunikace a úplně cokoliv, co je dobré pro studium češtiny, jdu do všeho.(Což je také moje odpověď na předchozí otázku)

 

Dear Li, many thanks for your time and good luck with your studies!

Hello, 👋 chcete být in?

Pokud mi svěříte svůj e-mail, žádná pozvánka na novou akci vám neuteče.

Nebojte, žádné spamy!